• Rozmiestnenie končiacich žiakov

  Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, pohovorov a splnení kritérií na prijatie sa žiaci našej školy zapísali na:

  gymnáziá

  • 4. ročné                                                4 žiaci z toho 3 dievčatá
  • 8. ročné                                                3 žiaci z toho 1 dievča

  strednú priemyselnú školu                                    4 žiaci

  strednú umeleckú školu                                        2 žiačky

  strednú zdravotnícku školu                                   2 žiačky

  pedagogickú a sociálnu akadémiu                        2 žiačky

  stredné dborné školy

  • 4. ročné študijné odbory                      14 žiakov z toho 4 dievčatá
  • 3. ročné učebné odbory                         5 žiakov z toho 3 dievčatá
  • 2. ročné učebné odbory                         2 žiaci

  Prajeme im veľa úspechovm v ďalšom štúdiu.

                                             Mgr. Veronika Bambušková, výchovná poradkyňa

 • Vyhodnotenie praktickej časti Ochrany života a zdravia - 20.06.2018

  5. – 6. ročník

   

  Trieda:          RMS                               PPP                                    ZP            Body spolu:       Poradie:      

                       Priemerný čas  body      čas                      body         body

  5.A               21,47 s               5          2:30,5  min              3                            10                         3.

  5.B               23,02 s               2          2:25,73 min             4              5               11                          2.

  5.C               23,49 s               1          3:00,00 min             1            2,5             4,5                          5.

  6.A         21,60 s          4       2:00,32 min     5           3          12                    1.

  6.B               22,99 s               3          2:45,46 min             2              3                                          4.

   

  7. – 9. ročník

   

   

  7.A             22,21 s              4           2:26,44  min               1                3                 7                         6.

  7.B       21,53 s         6       1:56,59  min        6          2,5         14,5                1.

  8.A             24,78 s              2            2:13,68  min              5                5               12                        3.

  8.B             22,07 s              5            2:17,23  min              3                5               13                        2.

  9.A             24,52 s              3            2:23,36  min              2                4                9                          5.

  9.B             26,01 s              1            2:15,06  min              4                5               10                         4.

   

                                                         Mgr. Veronika Bambušková

   

 • Účelové cvičenia

  20.6.2018 sa pre žiakov 2. stupňa v rozpätí 5 vyučovacích hodín uskutočnia účelové cvičenia, na ktorých si prehĺbia v praxi teoretické vedomosti, ktoré získali na vyučovaní v prierezovej téme ochrana života a zdravia.

 • Talent Trenčianskeho kraja

  12. jún 2018 pre Romana Pientáka, žiaka 7. A triedy ZŠ, bol výnimočný. Na XXII. ročníku slávnostného oceňovania žiakov  Talent Trenčianskeho kraja 2018  na Trenčianskom hrade v Kasárni si prevzal toto ocenenie z rúk prednostu Okresného úradu z Trenčína za dosiahnuté výsledky vo vedomostnej a záujmovo – umeleckej  súťaži.

         Roman napriek náročnej životnej situácii dosahuje nadpriemerné výsledky. Spolu so svojimi súrodencami vyrastá v pestúnskej starostlivosti. Preto vyzdvihujeme  jeho snaživosť a talent, ktorý sa perspektívne rozvíja.

          Úspešne reprezentuje našu  školu v recitačných i vedomostných súťažiach, hrá v divadelných predstaveniach.  Darí sa mu umelecky rásť , rozvíjať pod odborným vedením  najmä PaedDr. Marcely Bagínovej, vyučujúcej  náboženskej výchovy. Aktívne ho pripravuje na recitačnú súťaž ...A Slovo bolo u Boha... V minulom školskom roku sa umiestnil v krajskom kole  na 3. mieste.  Tento školský rok v tomto kole v ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne obsadil v 3. kategórii  - starší žiaci  - 1. miesto a postup do celoslovenského kola, žiaľ neumiestnil sa na prvých troch miestach.

     Svoje schopnosti  preukazuje i vo vedomostnej súťaži Biblická olympiáda. V minulom školskom roku sa spolu so svojimi spolužiakmi v dekanátnom   kole v ZŠ Jána Bosca v Novej Dubnici  umiestili na 1. mieste a zabezpečili si postup do diecézneho kola. Obsadili  4. miesto.

  V tomto školskom roku  opäť  získali 1. miesto v dekanátnom kole  a postup do diecézneho kola.  5. miestom sa  zaradili medzi úspešných riešiteľov tejto súťaže.

    Roman je  i aktívnym hercom v divadelných predstaveniach , ktoré režíruje PaedDr. Bagínová. V minuloročnom predstavení Wifirutka podal vynikajúci výkon pútnika a rovnako zaujal divákov i v tohoročnom predstavení Zlaté vajcia, kde stvárnil hlavnú postavu starkého. Postavy v jeho podaní zaujali nielen žiakov našej školy, ale i žiakov v susedných školách,          v ktorých predstavenia odohrali.

      Na každý umelecký prednes  či divadelnú úlohu sa zodpovedne pripravuje.  Nácviku venuje  veľa voľného času, nemálo i v  škole popoludní. Hoci do školy dochádza z Hornej Poruby, nie je to pre neho príťaž, lebo oporu a pochopenie  pre svoj talent nachádza i v pestúnskej rodine.  

 • Blahoželáme

  Pred príchodom prázdnin prebehlo vyhodnotenie súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorá sa koná pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity prof. Tatiany Čorejovej. 

  Mgr. J. Koštialiková prihlásila medzinárodný projekt KOSMOTOUR PROXIMA, ktorý realizovala so svojimi žiakmi z 3.A, tiež s výpomocou žiakov 4.A pod vedením Mgr.L. Horákovej. Spomedzi 39 prihlásených projektov získali v rámci celého Slovenska od poroty najviac bodov, takže sa už druhý rok po sebe ocitli na nádhernom 1.mieste. Dňa 26.júna 2018 si prevezmú za svoju usilovnú prácu ocenenie na slávnostnom akte v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. Obdivujeme a oceňujeme nevyčerpateľnú tvorivosť a nápaditosť, neúnavnosť a precíznosť  pani učiteľky Koštialikovej.

  Gratulujeme všetkým zapojeným a prajeme im, aby boli rovnako úspešní aj naďalej. 

 • Školská konferencia ročníkových prác

  18.6.2018 o 9,45 h sa v odbornej učebni fyziky a chémie v našej ZŠ uskutočnila školská konferencia najúspešnejších ročníkových prác našich žiakov.  Členovia  MZ a PK uplynulý týždeň nemali ľahkú úlohu. Vyberali 10 najúspešnejších projektov z rôznych vyučovacích predmetov podľa vopred dohodnutých kritérií. Za účasti všetkých žiakov, ktorí postúpili do predmetových kôl, hosťa p.primátora , pani riaditeľky a oboch zástupkýň školy  sme si vypočuli a pozreli práce, projekty, ktoré dokázali žiaci podľa vlastných možností a schopností pod vedením pedagóv vytvoriť a tiež odprezentovať. Finančnú odmenú a  diplom si prevzali spolu s blahoželaním od pani riaditeľky a  Ing. Štefana Daška, primátora. Malý vecný darček určite potešil aj divákov. Ďakujeme účinkujúcim za príjemný zážitok .

  Víťazné projekty, ich autori. Pozrieť  si ich môžete i vo fotoalbume.

  1. Holokaust – Žaneta Novotná, Natália Holbová, Nikola Fabušová – 9.A – DEJ – Mgr. Juríčková
  2. Zdravý životný štýl – Katarína Házová, Sára Staňová – 7.B – BIO – Ing. Hulínková
  3. Vorvaň - ozubená veľryba - Matej Bella - 4.A - PRI - Mgr. Horáková
  4. Výroba tepelného elektrického spotrebiča – Romana Adamcová – 9.B – FYZ – PaedDr. Cigániková
  5. Kultúrne pamiatky UNESCO – Bianka  Priebojová – 6.B – DEJ – Mgr. Ondrejková
  6. Slovanskí bohovia – Michaela Martinisková – 6.B – SJL – Mgr. Dianová
  7. Cestovanie – Katarína  Házová, Natália Balajková – 7. B – ANJ – Mgr. Zelmanová
  8. Rímske čísla – Nikola Švančarová – 5.C – MAT – Mgr. Schillerová
  9. Zvieratá v ľudskej koži – Sofia Pučeková – 8.B – VYU  - Mgr. Budiačová D.
  10. Moja trieda –  Lenka Staňová Lenka , Soňa Staňová  - 7.B – MAT – PaedDr. Kobzová                                                                                                                                                                                                                 

   

 • Nenávratný finančný prostriedok pre školu

  Ministerstvo  pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR vydalo rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych a investičných fondov  pre mesto  Ilava  vo výške 123 732, 49 €. Tieto finančné prostriedky budú poskytnuté našej ZŠ, ktorá ich  využije na rekonštrukciu učebne techniky,  jazykovej učebne, vytvorenie tabletovej triedy, modernizáciu PC učebne a pomôcok do špeciálnej učebne chémie i biológie. Ďakujeme!

 • Oznam

  Pozývame rodičov, zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia                  formou otvorených dverí:

  08.06.2018 - 3.B

  11. 06.2018 - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.C, 4.A 

  5.A  - 15,00 - 17,00

  5.B - 14,30 - 16,00

  5.C - 15,00 - 16,30

  6.A - 14,30 - 16,00

  6.B - 14,30 - 16,15

  7.A - 15,00 - 17,00

  7.B - 15,00 - 17,00

  8.A - 15,00 - 16,30

  8.B - 15,00 - 16,30

  9.A - 13.6.  - 15,00 - 16,30

  9.B -  14,30 - 16,00

  14.06.2018 - 4.B

 • Divadelné predstavenie

  „ Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očami neviditeľné.“

                                                                        Antoine de Saint-Exupéry

       Prozaické útvary, charakteristické znaky, hlavné postavy  a všetky ostatné teoretické vedomosti z literatúry  si siedmaci doplnili zážitkovou formou učenia - návštevou divadelného predstavenia  Malý princ. Prostredníctvom dramatického umenia s pomocou podmanivej hudby a úžasných výtvarných obrazov spoznali  postavu Malého princa. Krehkú bytosť z ďalekých svetov, ktorá odhaľuje svoje tajomstvá. Formou jednoduchosti poukazuje na základné životné hodnoty a odkrýva veci viditeľné len srdcom, pretože pravé priateľstvo, obyčajné  šťastie či  dobrosrdečnosť očami nevidíme. Je to príbeh plný  hlbokých myšlienok a úžasných posolstiev, ktorý poukazuje na kontrast medzi detstvom a dospelosťou.  Žiaci sa vniesli  do deja  najznámejšieho diela francúzskeho spisovateľa Antoina de Saint- Exupéryho a bližšie spoznali posolstvo tohto   rozprávkového príbehu modernej svetovej literatúry.

   Divadelná atmosféra  spolu s krásnou historickou časťou  Trojičného námestia  obohatila nielen literárno- historické vedomosti žiakov, ale aj ich estetické vnímanie.

                                                                                  PaedDr. Ľubica Ladecká

   

   

 • Medzinárodný deň detí

     Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa oslavuje každoročne 1. júna a neobišiel ani našu základnú školu. Predstavitelia mesta Ilava, základnej školy a všetky pani učiteľky 1.st v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom vytvorili podmienky pre projekt Detská atletika, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci 1. stupňa. Deti mali možnosť vyskúšať kúzlo atletiky, keď museli prejsť všetkými disciplínami. V priebehu dňa si deti na ôsmych stanovištiach  vytvorených z atletických pomôcok špeciálne vyrobených pre deti rôznych vekových kategórií vyskúšali základné atletické zručnosti ako behy, skoky a hody. Absolvovali disciplíny: skok do diaľky, beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, hod loptičkou na cieľ, odhod z kolien plnou loptou cez hlavu, beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, prekážkovú dráhu a preskakovanie.

  Deťom sa disciplíny natoľko páčili, že niektorí ich prešli aj dva či trikrát. Za každú úspešne zvládnutú disciplínu, dostali od pani učiteliek pečiatku do svojej hracej karty. Za vyplnenú hraciu kartu deti dostali odznak projektu Detskej atletiky. Najväčšou odmenou na konci celého dňa bolo predovšetkým víťazstvo detí samých nad sebou, pretože nebol nikto, kto by nezvládol niektorú disciplínu a sladkou odmenou bol balíček sponzorovaný zo ZRŠ na doplnenie síl. Ďakujeme Slovenskému atletickému zväzu za spoluprácu, všetkým organizátorom ako aj zúčastneným a už teraz sa tešíme na prípadnú ďalšiu spoluprácu.

    I žiaci 2. stupňa  strávili MDD bez  klasického vyučovania. Počas prvých dvoch vyučovacích hodín triedni pripravili pre nich rôzne oddychové aktivity, prípadne si zahrali  spoločenské hry, ktoré im spríjemnil malý darček sladkostí od združenia rodičov. Potom sa žiaci premiestnili do domu kultúry. V podaní DS Maska si pozreli pôvabnú folklórnu komédiu "Zmierlivé dobrodružstvo"  spracovanú na námet hry od Jána Palárika - Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Stručne z deja. Dva vymenené páry hľadali cestu k sebe. Niektorí aj k svojej národnej identite... Láska dokáže robiť divy a aj "preonačiť " odnárodnených Slovákov, ktorí na svoju domovinu zabudli. Nás  pedagógov potešilo, že medzi hercami sú i naši bývali žiaci. Účinkujúci  podali vynikajúci  herecký výkon, za ktorý sme ich odmenili potleskom.                                                                                                              I takto netradične skončil Deň detí.

                                                   Mgr. Ivana Kupčov, Mgr. Helena Machová

 • Habakuky

  Rozprávkový svet

      Skutočnú atmosféru slovenských ľudových rozprávok umocnenú ľudovo-  fantazijnou architektúrou  zažili piataci na vlastnej koži pri návšteve rozprávkovej dedinky Habakuky.  O nezabudnuteľný zážitok sa postarali aj  hrdinovia  rozprávok Pavla Dobšinského. Tri zakliate kniežatá sa predstavili formou marionetového divadla, ktorého atmosféra nás vtiahla  do  dávnej  minulosti. Zlá Holena s macochou nestratili , ani po rokoch,  nič na svojej krutosti a bezohľadnosti voči Maruške. A Zlatá priadka svojou pracovitosťou a šľachetnosťou zvíťazila nad zlými úmyslami  Martinka  Klingáča.  Rozprávky nám ukazujú, kam vedie moc bez zásad, bohatstvo bez práce, zábava bez svedomia či učenosť bez charakteru. Nenásilnou formou v nás upevňujú  hodnoty  ako  ľudskosť, striedmosť, štedrosť či spolupatričnosť. Učia nás, že nezdvorilosť je slabosť, že najdôležitejšími cnosťami sú statočnosť, odvaha, vernosť a sebadisciplína, že  osobnosti s určitým čarom sú charakteristické  dobrosrdečnosťou, zdvorilosťou a odvahou, že  nezávidia, neklamú, neurážajú, nie sú namyslení a  neintrigujú.     Aj ukážky ľudových remesiel, unikátne rozprávkové domčeky  či autentické mince znásobili  detskú fantáziu a hravosť, ktorá vládla počas tohto úžasne prežitého dňa  v Dobšinského rozprávkovom svete.

   

                                                                    PaedDr.Ľubica Ladecká

   

 • Kira – špecialistka na vyhľadávanie drog

  Posledný májový deň, v rámci  prevencie šírenia drog, našu školu navštívil psovod  z KR PZ v Trenčíne spolu  so špeciálne  cvičeným psom na vyhľadávanie drog. Aj  touto cestou sa snažíme zabezpečiť určitú formu prevencie. Vieme , že niektorí  naši  žiaci  fajčia, samozrejme nie v škole, čo  už ustrážiť bez pomoci rodičov nedokážeme. Robíme však  všetko preto , aby bola zabezpečená ochrana žiakov pred návykovými látkami aspoň  počas vyučovania. Policajný pes Kira  začal postupne prehľadávať nami vytypované triedy. Na  príkaz policajta  dali žiaci ruky na stôl, stíchli  a  so zatajeným dychom sledovali  ako pes oňucháva vaky  i samotných žiakov.  Pre upokojenie sa dozvedeli, že ide o preventívnu akciu.  Našťastie, pes okrem Ibalgínu u jednej žiačky, nenašiel  v žiadnej triede  nič , čoho by sme sa mohli obávať. O podobnú  akciu  určite  požiadame aj v budúcnosti.  Žiaci potrebujú  odstrašujúci príklad, bohužiaľ, dnešná doba im ponúka mnoho  nástrah. Stretávajú  sa s rôznymi rovesníkmi a nemajú problém dostať sa k drogám. Práve my, dospelí, učitelia  či rodičia , sme zodpovední za ich ochranu a správne nasmerovanie, hoci aj pomocou takejto preventívnej aktivity. 

                                                  PaedDr. Ľubica Ladecká, koordinátor primárnej prevencie   

 • Športové družobné stretnutie

  30.5.2018 sa v českých Klimkoviciach stretnú na družobných športových súťažiach žiaci českej, slovenskej i poľskej základnej školy z Mikolova. Našu ZŠ bude reprezentovať 28 žiakov. Budeme im držať palce. 

   

  Medzinárodné družobné stretnutie v Klimkoviciach

  Deň 30.máj 2018 sa v našej škole zapíše ako veľmi úspešný deň. Uskutočnilo sa totiž tradičné medzinárodné športové stretnutie v českých Klimkoviciach, ktoré nám prinieslo krásne športové výsledky.

  Nebola to len streda 30.mája, ktorá bola pre žiakov dôležitá. Boli to aj predchádzajúce dni či týždne, ktoré naši žiaci strávili dôkladnou prípravou nielen na dubnickom štadióne. A keď už mali všetko natrénované, bolo potrebné pripraviť dresy, tretry, výstroj. A zostávala už len posledná vec – pozitívne sa naladiť.

  A tak sme v stredu ráno mohli vyraziť, aby sa naši žiaci stretli a zmerali sily s našimi spriatelenými základnými školami – ZŠ Klimkovice (ČR) a ZŠ Mikołów (PL).

  Hneď po našom príchode nás v Klimkoviciach milo privítali. Škola bola útulná a žiaci priateľskí – okamžite si s tými našimi porozumeli a odviedli ich do šatní. Po raňajkách si žiaci nastúpili, aby sa zúčastnili na otváracom programe – tanec najmenších žiakov a spevácke vystúpenie. Po úvodných prejavoch sa boje o medaily mohli začať.

  Súťaže  začali skokom do diaľky chlapcov a behom na 60 m dievčat. Skvelými výkonmi nás reprezentovali Maroš Bezdeda, ktorý si odniesol zlatú medailu v skoku; Veronika Zubáriková zase získala 2. miesto v behu na 60 m. Následne si disciplíny vymenili. Tomáš Ličko a Matúš Marcišín sa postavili na bronzovú priečku za beh na 60 m. A na stupeň víťazov sa opäť postavila Veronika Zubáriková, ktorá ohromujúcim výkonom porazila všetky konkurentky a obsadila zlatú priečku. Vo vytrvalostnom behu na 1000m získal Adam Kukučka výborné 2.miesto.

  V kolektívnych športoch sme mali zastúpenie vo futbale a v prehadzovanej. Futbal bol vyrovnaný – nebol víťaz ani porazený a chalani (Adam Kukučka, Matúš Marcišín, Tomáš Ličko, Ján Janco, Andrej Gajdošík, Matej Haluštík, Maroš Bezdeda) dosiahli remízu na zápasy.

  V prehadzovanej už išlo o jasnú výhru a dievčatá obhájili prvenstvo z minulého roka – jednoznačne vyhrali všetky zápasy ( v zložení Viktória Behanová, Nikola Trebulová, Sandra Jancová, Klaudia Urbánková, Dominika Majerechová).

  Po úžasných výkonoch si žiaci už len v priateľskom duchu zahrali florbal, vybíjanú, basketbal a futbal. Tu si vyskúšali medzinárodnú súťaž aj naši mladší žiaci – Soňa Staňová, Lenka Staňová, Ema Hrubá, Lívia Ptáčková, Magdaléna Basilová, Ivan Šatka, Pavol Ház. Ďakujeme aj našim žiackym asistentom Romane Adamcovej, Bibiane Buranskej, Máriovi Vassovi a Timotejovi Horákovi.

  Po vyhlásení výsledkov sme boli milo prekvapení a nadšení. Žiaci si užili  pocit stáť na stupni víťazov.  O rok sa stretneme  u nás v Ilave. Veríme, že sa nám dovtedy podarí nájsť nové talenty spomedzi našich žiakov a zároveň v nich prebudiť súťaživosť, dravosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť. Zároveň by nám veľmi pomohlo dobudovanie športového areálu a zlepšenie kvality už existujúcich športovísk.

  A čo na záver? Všetci  účastníci športovali, zabávali sa, spoznávali nových kamarátov, prípadne upevnili priateľstvá s tými, ktorých už poznali. Jazyková bariéra nerobila nikomu problémy. A to je hlavný cieľ medzinárodného športového trojstretnutia,  ktoré  sa nieslo v priateľskom duchu či už dospelých alebo detí.  

                                                 Mgr. Joanna Ďurišová, Mgr. Zuzana Ondrejková

   

 • Daniel Hevier medzi žiakmi

  Fictus Fabulus v Ilave

  V utorok, 29. mája bol pre štvrtákov, šiestakov a siedmakov, ale i učiteľov našej školy zvláštny deň. Stretli sa so známym spisovateľom Danom Hevierom, ktorý sa predstavil ako Fictus Fabulus - teda zapisovateľ.

  Počas interaktívnej besedy predstavil knihu Chymeros, ktorú napísal spolu s deťmi. V súčasnosti začína písať druhý diel, preto vyzval na spoluprácu aj našich žiakov. 

  Jeho bezprostrednosť nás presvedčila o tom, že sa nekamaráti len s písmenkami a nemôžeme ho volať iba spisovateľ. Predstavil sa nám aj ako klavirista, spevák, raper, básnik i recitátor.

  Po skončení besedy nasledovala autogramiáda a žiaci mali možnosť zakúpiť si jeho knihu Chymeros.

  Ako bonus, svojou vlajkou, ktorú vytvoril s deťmi počas písania knihy, teda Chymero-vlajkou, uviedol do života dve knihobúdky. Zaželal im, aby v nich nebolo len veľa krásnych kníh, ale aby mali aj dosť čitateľov, ktorí ich s radosťou a často otvárajú.

  Žiakom prezradil aj tajomstvo. Viete, prečo pre neho škola nikdy nebola ťažká? Pretože rád čítal a tešil sa z múdrosti, ktorú objavil v knihách.

  Chcete objaviť múdrosť aj spolu s nami. Nech sa páči. Knihobúdky nájdete v školskom areáli a na detskom ihrisku pri škole.

                                                                                                 PaedDr. Marcela Bagínová

 • Ako sa Lomidrevo stal kráľom

  29.5. 2018  piataci a niekoľko šiestakov  s pani učiteľkami navštívili Slovenské národné divadlo v Bratislave. Rozprávka o Lomidrevovi  bola  pre nich prehĺbením vedomostí z literatúy o rozprávkach. 

  Ako sa stal Lomidrevo kráľom

  Kde bolo, tam bolo, v Slovenskom národnom divadle v Bratislave  sa  naši piataci  ponorili do sveta rozprávok. Zoznámili sa s Lomidrevom, ktorý sa  pobral  do sveta a stretol ďalších tatranských obrov, Miesiželeza a Valivrcha. Vedno sa pobrali  oslobodiť tri krásne princezné, zajaté zlými drakmi. V rozprávke  je vysvetlená ťažká cesta za šťastím, vydláždená početnými prekážkami.  V bojoch o princezné a kráľovstvo, v zápasoch s drakmi  spoznáva hrdina váhu ľudského života a hodnotu lásky. Vždy ide o ľudské srdce, lebo v ňom je ukrytá všetka moc.  Slovenské rozprávky nie sú len zaujímavo podanými príbehmi s neodmysliteľným šťastným koncom, je do nich pretavená  ľudská múdrosť a etika.  Vštepujú nielen  deťom, ale  aj nám dospelým  skutočné  hodnoty, nie tie predstierané .                                                                                                     So znakmi slovenských  ľudových  rozprávok, s ľudovou slovesnosťou či  s tým ako vzniká divadelná hra,  sa žiaci zoznamovali na hodinách literatúry počas celého školského roka. A dnes si svoje teoretické poznatky prehĺbili  praktickými. Zažili čaro Národného divadla, tú neodmysliteľnú sviatočnú  atmosféru, ktorá v ňom vládne. Užívali si výkony známych hercov, ktorí ich priamo vťahovali do deja rozprávky.  So slovami chvály a spokojnosti sme všetci  opúšťali hľadisko .  Krása  a múdrosť slovenských rozprávok je neopakovateľná,  vďačíme im  za viac ako za svet detsky nevinných predstáv.

                                                                                     PaedDr. Ľubica Ladecká

 • Exkurzia - Čičmany, Rajecká Lesná

  23.5. 2018 šiestaci navštívia v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra pohyblivý orloj v Rajeckej Lesnej a pozrú si ľudovú kultúru v Čičmanoch.

  Postrehy detí zo 6.B :

  Páčilo sami, že sme sa prechádzali po Čičmanoch a opäť som si mohla pozrieť tie nádherné domčeky s tradičnými čičmanskými vzormi, ktoré boli skoro na každej drevenici - Jankechová

  Najviac sa mi v Čičmanoch páčil domček, na ktorom boli namaľované vtáčiky oproti sebe ....

  Vzory, ktoré boli na domoch, boli tento rok na oblečení našej výpravy na zimnej olympiáde - Urbanovský

  Najviac sa mi páčil v Rajeckej Lesnej betlehem, ktorý sa pohyboval, mal asi 300 postavičiek - Kenderová

  Betlehem je rozdelený na východné, stredné a západné Slovensko. Práca na ňom trvala od roku 1980 až do roku 1995, detaily dolaďovali ešte 5 rokov. Pohyblivé postavičky robili rôzne činnosti - stavali máje, spracovávali ľan, okopávali polia, prácovali v bani  .... Hipča

  Zaujalo ma, že výroba dreveného betlehemu trvala 15 rokov - Siekel 

  Páčili sa mi vyrezávané hrady - Bratislavský, Oravský,Trenčiansky - Púček

  Na betleheme ma prekvapilo množstvo pohyblivých postavičiek - Bagin

   

 • Divadelné predstavenie

  22.5.2018  žiaci 8. a 9. ročníkov navštívia  divadlo v Žiline. Udalosti  z obdobia 2. svetovej vojny im  priblíži i divadelné predstavenie Anna Franková. Prajeme pekný umelecký zážitok.

                                           Divadelné predstavenie Anna Franková

  V utorok 22. 5. 2018 sa žiaci 9. a 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Anna Franková v Mestskom divadle v Žiline. Pútavá inscenácia zobrazovala vnútorný svet a ideály dospievajúceho dievčaťa v kontraste s vojnou. Moderné  divadelné predstavenie je inšpirované denníkom 13. ročného židovského dievčaťa, ktoré sa počas druhej svetovej vojny ukrývalo spolu s rodinou v jednom dome v Amsterdame. Poukazovalo na to, ako Anna vníma situáciu, aké má obavy, túžby, želania. Väčšina scenára je totožná s knihou. Jedinečnosť mu dodáva fakt, že ho hrajú iba dvaja mladí talentovaní herci z Nového divadla v Nitre Lucia Korená a Ivan Martinka, ktorí bez najmenšieho problému stvárnili aj viac postáv. Jedinečné divadlo sa nám veľmi páčilo a všetci sme spokojní odchádzali domov.

                                            Žaneta Novotná, Paula Šupáková, 9. A                                       

   

 • Škola v prírode

  V dňoch 21.5 - 25.5.2018 žiaci 4.A a 4.B vymenia triedy našej školy za spoločenské priestory Hotela SKI na Chopku v Jasnej. V tomto nádhernom horskom prostredí strávia Školu v prírode, ktorej cieľom je rozšíriť teoretické poznatky z výchovno-vzdelávacieho procesu o praktické poznatky o prírode priamym pozorovaním,  upevňovať zdravie a telesnú zdatnosť žiakov, upevniť kolektív  a vytvárať vzájomné priateľské vzťahy, viesť k uvedomelej disciplíne  a spoznávať krásy Slovenska. K radosti našich štvrtákov pridávame aj prianie pekného počasia počas ich pobytu v Nízkych Tatrách a veľa príjemných zážitkov.

  Škola v prírode - Nízke Tatry

  V dňoch od 21.5. – 25.5.2018 žiaci 4. ročníka so svojimi triednymi učiteľkami absolvovali  nezabudnuteľnú školu v prírode v malebnom kúte našej vlasti - v Nízkych Tatrách. Horský hotel SKI sa stal pre tieto deti na 5 dní domovom. Pripomínala im to aj výborná a pestrá strava.                                             

  Najväčšími zážitkami bola návšteva Demänovskej jaskyne Slobody. V Demänovskej doline sme boli na turistických vychádzkach po okolí – navštívili sme Vrbické pleso, Pamätník padlých hrdinov  a  Rozhľadňu na Ostredku, z ktorej vidieť celú Demänovskú dolinu i vrcholky Nízkych Tatier. Predposledný deň bol pre deti oddychový. Deti sa vyšantili v bazéne horského hotela Repiská. V popoludňajších hodinách sa o deti starali animátorky, ktoré im vypĺňali čas až do večerných hodín. Pripravovali im rôzne zábavné aktivity a hry. Tak deťom spestrili celotýždenný program. Vo večerných hodinách sa zabávali aj pri hudbe.                                 

  Celý pobyt nám počasie prialo - slniečko hrialo a týždeň bol pre nás úžasný. Posledný deň na spiatočnej ceste domov sme navštívili Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, kde sme videli domy zo zatopenej časti vodného diela a z oblasti horného a dolného Liptova. Našou a  pre deti najzaujímavejšou zastávkou bol Dobšinského rozprávkový svet  - HABAKUKY na Donovaloch. Tu sme si pozreli Dobšinského rozprávkový svet, ktorý tvoria domčeky v štýle ľudovo – fantazijnej architektúry.

  Škola v prírode  prebehla podľa plánu, ciele boli splnené, žiaci si upevnili priateľské vzťahy, utužili sa kolektívy tried. Pobytom v prírode si posilnili jednak fyzickú zdatnosť, ale upevnili si aj enviromentálny vzťah k prírode.

   V neposlednom rade nadobudli dôležité skúsenosti získané samostatnosťou, disciplínou a životom v kolektíve bez rodinných príslušníkov. Po týždni plnom zážitkov sme sa všetci zdraví a veselí vrátili k svojim rodinám.

                                                                                                  Mgr. Lýdia Horáková      

   

  V termíne od 21.5. – 25.5.2018 sme sa celá trieda zúčastnili Školy v prírode v Jasnej v Nízkych Tatrách. Počas tohto pobytu sme zažili veľa srandy, zábavy, dobrodružstiev a spoznali sme krásne miesta na Slovensku. Navštívili sme Demänovskú jaskyňu Slobody, boli sme na turistike na rozhľadni a Vrbickom plese. Jeden deň bol vyhradený na oddych v hotelovom bazéne na Repiskách. O program v popoludňajších hodinách sa nám starali animátorky Dominika a Erika.

   Odchádzali sme odtiaľ veľmi spokojní a hlavne plní nových zážitkov. Počas návratu domov sme sa zastavili aj v skanzene v Pribyline a v Habakukoch na Donovaloch. I tu sa nám všetkým páčilo.      

  Ďakujeme Vám!                                                                                                                                                      

                                                                                                 Jožko Hladký- žiak 4.A

  Dňa 21.mája 2018 sme nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol do Demänovskej doliny Jasná pod Chopkom. Po príchode sme sa ubytovali v hoteli SKI. Školu v prírode sme začali chutným obedom v jedálni hotela, po ktorom bolo učenie. Po školských aktivitách bol pestrý program s animátorkami. Boli to zaujímavé hry a súťaže.                                                                                                   

  Na druhý deň sme všetci vstali do slnečného rána. V tento deň sme išli do Demänovskej jaskyne Slobody. Ďalšie dni popri učení sme mali vyplnené turistikou a poznávaním okolia. Boli sme na rozhľadni, pri pamätníku vojakov a pri Vrbickom plese. Jeden deň sme oddychovali v relaxcentre v bazéne na Repiskách. V poobedňajších hodinách sme sa pripravovali na karneval. Súčasťou každého rána bolo „ bodovanie izieb“, ktoré robili naše pani učiteľky. Nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva Múzea liptovskej dediny v Pribyline a návšteva rozprávkového sveta v Habakukoch na Donovaloch.                                                                                             V Škole prírode sa mi veľmi páčilo, lebo sme spoznali zaujímavé miesta a domov som si odniesla pekné zážitky a spomienky.                   

                                                                                  Nikol Beniaková – žiačka 4.A

                                            

 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  3. 5. sa v CVC v Novej Dubnici uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.  Zvuk o Slávikovi Slovenska sa rozletel už aj za hranice Slovenska. Slávik Slovenska sa stal inšpiráciou aj pre Kanadu a Spojené štáty americké. Deti našich krajanov súťažili už po tretí raz v Toronte na Kanadskom slávikovi a po prvý raz v minulom roku aj v New Yorku na Americkom slávikovi. Garantom súťaže je Peter Dvorský.

  Slávik Slovenska má krásnu a bohatú históriu, ktorá sa raz zapíše zlatými písmenami do histórie Slovenska. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 28. ročník. Za našu školu sa jej zúčastnil Timotej Staňo z 5.C triedy. Jeho krásny, mocný a intonačne čistý hlas roztlieskal už nejedno publikum. Ani  na súťaži nám hanbu neurobil. Ba naopak –  dvoma ľudovými piesňami dôstojne reprezentoval Ilavu  i jeho Hornú Porubu. Hoci neskončil na víťaznom mieste, má náš obdiv a veríme, že svojím spevom poteší ešte nejedno srdiečko a spievať neprestane. Že v ňom neumlkne láska k slovenskej ľudovej piesni.

                                     Mgr. Jana Dianová

 • Atletika - krajské kolo

  Dňa 15.5.2018 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo krajské kolo ZŠ v atletike. Našu školu reprezentovala  vo vrhu guľou Viktória Behanová, žiačka 8.A triedy. Súťažilo 26 dievčat, Vika obsadila pekné 6. miesto s výsledkom  8,72 cm.

  Za snahu a pekný výsledok v súťaži  ďakujeme a srdečne blahoželáme! Poďakovanie patrí i p. uč. Ďurišovej za prípravu žiačky.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria