Verejné obstarávanie a súťaže

Obchodná verejná súťaž

Podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava so sídlom na ul. Medňanská 514/5, 019 01 Ilava,

IČO:  36124664, DIČ:   2021605575, v zastúpení:  Mgr. Jarmila Janošíková, riaditeľka školy,

Telefón:  042/4465293,  0911 019016

v súlade s ustanovením § 281 Obchodného zákonníka týmto

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov.

1. Predmet prenájmu

Nebytové priestory - časť školskej chodby o celkovej výmere 6,4 m² v budove súp. č. 514/5, nachádzajúcej sa v k. ú.  Ilava, zapísaná na Správe katastra Ilava na LV č. 1500, číslo parcely 280/1 - určené na zariadenie školského bufetu za účelom predaja mliečnych výrobkov, nápojov, ovocia, cereálnych produktov a iného sortimentu podľa požiadaviek zo strany školy.

Čas prenájmu sa stanovuje na dobu najdlhšie do 5 rokov.

 2. Typ zmluvy:

Nájomná zmluva podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3. Podmienky súťaže:

a/ Súťaže sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby, ktoré majú platný doklad preukazujúci oprávnenosť vykonávať činnosť /Živnostenský list, výpis z Obchodného registra SR/

b/ Termín predloženia návrhov je do 09.12.2016 do 12,00 h.

c/ Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž na prenájom priestorov - NEOTVÁRAŤ“ na adrese:

Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava do vyššie uvedeného stanoveného termínu.

V obálke účastník predloží:

1. Identifikačné údaje navrhovateľa /meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, IČO, DIČ/  

2. Označenie kontaktnej osoby, telefonický kontakt, príp. e-mailovú adresu, na ktorú mu bude oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže

3. Cenovú ponuku za prenájom nebytového priestoru na 1 mesiac

4. Doklad preukazujúci oprávnenosť vykonávať činnosti /Živnostenský list, výpis z Obchodného registra SR/.

d/ Jazyk, v ktorom sa má návrh predložiť: slovenský.

e/ Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční do 2 dní od uzávierky. Vyhlasovateľ súťaže bude telefonicky alebo e-mailom informovať účastníkov súťaže o výsledku do 3 dní od vyhodnotenia.

f/ Podstatným hodnotiacim kritériom posudzovania súťažných návrhov bude stanovenie najvyššej cenovej ponuky na 1 mesiac.

4. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

a/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

b/ Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej obchodnej súťaži.

c/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ukončiť súťaž ako neúspešnú.

d/ V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení umiestnil ako ďalší v poradí.

e/ V prípade rovnosti ponúk vyhlasovateľ písomne osloví navrhovateľov s najvyššími ponukami, aby títo svoje ponuky na prenájom zvýšili.

 

V Ilave 14.11.2016                                                                                     Mgr. Jarmila Janošíková

                                                                                                                               riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 65 293
    +42142/44 64 140
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria