Rada rodičov

RADA RODIČOV pri Základnej škole v Ilave

 

 

Zameranie RADY RODIČOV

Je to občianske združenie s právnou subjektivitou združujúce rodičov, zákonných zástupcov  žiakov a priateľov, ktorých prvoradým záujmom je pomáhať pri fyzickom, duševnom a materiálnom zveľaďovaní  školy.
 

Činnosť RADY RODIČOV

Hlavnou činnosťou je:

 • pomáhať pri riešení pedagogicko-organizačných a výchovno-vzdelávacích otázkach školy a aplikácii všeobecne záväzných právnych predpisov v podmienkach školy,
 • vyjadrovať sa k práci pedagogických pracovníkov, podávať námety, návrhy a kritické pripomienky,
 • byť informovaný, ako sa jej pripomienky uplatňujú v praxi,
 • finančne a organizačne zabezpečovať kultúrne, športové, vedomostné, environmentálne a iné súťaže a podujatia určené žiakom školy vrátane odmeňovania víťazov,
 • poskytovať finančné prostriedky na odmeňovanie žiakov za výborné vzdelávacie výsledky, aktivitu vo verejnoprospešnej činnosti alebo iné mimoriadne zásluhy,
 • finančne a organizačne sa podieľať na zabezpečovaní plaveckých a lyžiarskych kurzov, škôl v prírode, exkurzií a školských výletov,
 • poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre žiakov ZŠ,
 • pomáhať pri zveľaďovaní priestorov školy a skvalitňovaní pobytu žiakov v priestoroch školy,
 • spolupracovať s Radou školy.

 

Členovia RADY RODIČOV

Členom je rodič alebo zákonný zástupca žiaka navštevujúceho ZŠ. Členom rodičovskej rady sa stáva zástupca rodičov, ktorý bol demokratickým spôsobom zvolený spomedzi rodičov detí v každej triede. Členstvo zaniká, ak dieťa rodiča alebo zákonného zástupcu ukončí školskú dochádzku na základnej škole, prípadne sa rozhodne slobodne vystúpiť z RR.

 

Práva a povinnosti člena RADY RODIČOV

Člen má právo:

 • podieľať sa na činnosti RR,
 • voliť a byť volený do funkcií RR,
 • zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných RR,
 • podávať návrhy a pripomienky prispievajúce ku skvalitneniu činnosti RR,
 • zúčastniť sa členských schôdzí a byť priamo informovaný o činnosti RR a jej hospodárení.

Člen je povinný:

 • dodržiavať stanovy a zásady hospodárenia RR,
 • plniť rozhodnutia RR,
 • plniť zverené úlohy a podľa svojich možností a schopností pomáhať RR.

 

Zásady hospodárenia RADY RODIČOV

 • príjmy rodičovského združenia tvoria rodičovské príspevky, výnosy z akcií, dobrovoľné príspevky, účelové príspevky a dary,
 • výšku rodičovských príspevkov schvaľuje RR na svojom zasadnutí na začiatku školského roka pre daný školský rok a sú splatné najneskôr do konca mesiace – november,
 • rodičovské príspevky vyberá za triedu triedny učiteľ,
 • finančné prostriedky sa vynakladajú výlučne na realizáciu cieľov RR, na bežné náklady spojené s činnosťou RR a na akcie, ktoré sa nedajú uhradiť z finančného  rozpočtu školy.

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria