Projekty a rekonštrukcia

Správy z Chodcoškoly a Cykloškoly

Projekt Základnej školy v rámci grantového programu Bezpečne na cestách, ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia (www.nadacia-volkswagen.sk), bol úspešný.

Škola tak získala vďaka Nadácii finančné prostriedky vo výške 1510,00 €.

V rámci  projektu chce škola skvalitniť  a zatraktívniť vyučovanie dopravnej výchovy tak, aby bola dosiahnutá  požadovaná úroveň kompetencií žiakov v rámci dopravnej bezpečnosti . Projekt umožní  pedagógom vyučovať dopravnú výchovu  komplexnejšie a predovšetkým hravým, pre deti príťažlivým spôsobom  pomocou praktických cvičení, zážitkového učenia a zaangažovania žiakov do tvorby učebných materiálov pomocou pre deti atraktívnych informačno-komunikačných technológií.

Názov projektu:

Didaktický a metodický výučbový  súbor Chodcoškola a Cykloškola

Charakteristika projektu:

Súbor edukačných a praktických aktivít  zameraných  na nadobudnutie základných vedomostí  o cestnej premávke a na osvojenie si modelov správania  nevyhnutných pre bezpečný pohyb po komunikáciách  pre chodcov a cyklistov. 

Ciele projektu:

 • naučiť žiakov uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec)
 • poznať základné dopravné značky
 • vedieť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, vedieť podať základnú prvú pomoc
 • zvládnuť pravidlá chôdze po rôznych komunikáciách a techniku  jazdy na bicykli
 • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla
 • vypestovať u žiakov vysokú mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a zdravie a zároveň aj za bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky

 

Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom pribudne do školy prenosné dopravné ihrisko s príslušenstvom.

Celková hodnota projektu: 1616,00 €.

Suma podpory schválená Nadáciou Volkswagen Slovakia: 1510,00 €.

Finančná spoluúčasť: Rodičovské združenie pri ZŠ – 106,00 €.

  Mgr. Oľga Ďurechová, riaditeľka školy

 

Základná škola Medňanská Ilava sa zapojila do projektu „Bezpečne na cestách“. Na jeho realizáciu získala škola finančné prostriedky z grantového programu Bezpečne na cestách, ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia..

Cieľom tohto 6 – mesačného projektu bolo, aby si žiaci 1. – 4. ročníkov osvojili teoretické, ale aj praktické vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy. Dňa 28.11.2013 žiaci 4. – tých ročníkov a 29.11.2013 žiaci druhých ročníkov realizovali záverečné aktivity projektu „Bezpečne na cestách“.

 Štvrtáci v triedach absolvovali test, v ktorom odpovedali na 10 otázok zameraných na dopravné značky a riešenie dopravných situácií. Hneď po dopísaní testu sa žiaci odobrali na jednotlivé stanovištia. Pre žiakov 4. – tých ročníkov bolo pripravených 5 stanovíšť. Skôr, ako žiaci začali plniť úlohy na jednotlivých stanovištiach, sa  zišli v telocvični, kde ich pracovníci záchranného systému 112 informovali o poskytovaní 1. pomoci a názornými ukážkami žiakom poskytli užitočné informácie v prípade poskytnutia 1.pomoci pri ohrození života. Prvé stanovište – Dopravné značky – tu si žiaci overovali svoje vedomosti zamerané na dopravné značky zábavnou formou – skladaním Domina hry. Na druhom stanovišti bolo úlohou žiakov pomocou kartičkového systému správne priradiť jednotlivé názvy k častiam a výbave bicykla. Jazdu na bicykli s riešením rôznych dopravných situácií si žiaci vyskúšali na treťom stanovišti pod odborným dohľadom príslušníka dopravnej polície. Riešenie dopravných situácií na križovatkách si žiaci vyskúšali na štvrtom stanovišti s názvom Križovatky. Na poslednom, piatom stanovišti, si žiaci prakticky vyskúšali obväzovanie odreniny, poskytovanie 1. pomoci v prípade ohrozenia života a ako telefonovať pri vytočení čísla 112.

Žiaci za jednotlivé úlohy získavali body. Všetci žiaci úspešne zvládli všetky stanovištia, a tým získali zelený preukaz „Absolvent cykloškoly“. Žiaci, ktorí získali najviac bodov zo všetkých troch tried, získali žlté tričko s nápisom „Úspešný  absolvent cykloškoly“.

     Druháci v deň ukončenia projektu prišli do školy plní očakávania a trošku aj s obavami z nadchádzajúcich aktivít, ktoré mali absolvovať. Každý túžil po modrom preukaze absolventa Chodcoškoly.

Po zahájení testovania sa pustili do teoretickej časti – písania testu. V ňom si overili svoje vedomosti z dopravných pravidiel, ktoré platia pre chodcov. Vyberali si z troch možností. Žiaci boli dobre pripravení a test vyplnili v krátkom čase. Po ňom pokračovalo preskúšanie formou prezentácie. S potešením zistili, že na fotkách, ktoré v nej boli použité, figurujú práve oni. Vyberali správnu fotografiu z rôznych situácií, ktoré ako chodci môžu zažiť pri prechádzaní po dopravných komunikáciách. Poslednou časťou teoretického preverovania bolo určenie dopravných značiek. Nebolo to pre nich nič ťažké. Leporelo so značkami, ktoré bolo použité, predsa vytvárali aj oni, keď na konkrétne značky pre chodcov tvorili príbehy. Nazbierané body za úlohy, ktoré plnili, si dávali značiť do kartičiek so svojim menom. Po teoretickej časti na nich čakala praktická časť. V telocvični na rozloženom dopravnom ihrisku ukázali pani učiteľkám ako sa má správne prechádza cez priechod pre chodcov, ako chodiť po chodníku, po ceste bez chodníka i cez cestu bez priechodu. Všetci druháci to zvládli a po vyhodnotení zistili, že každý z nich je riadny účastník cestnej premávky a získal preukaz absolventa Chodcoškoly.

   

         Mgr. M. Jankechová, Mgr. J. Šebešová

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria