Žiacky parlament

Štatút

Preambula

My, žiaci ZŠ Medňanská 

v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, 

vychádzajúc z prirodzeného práva žiakov na kvalitné vzdelávanie,

rešpektujúc právo učiteľov mať žiakov s dobrými ľudskými vlastnosťami,  

usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami - žiakmi a pedagógmi,

 o rozvoj duchovnej kultúry, 

o zveľadenie  životného prostredia,

o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, 

teda my,

žiaci ZŠ   Medňanská uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tomto štatúte:

 

 

čl. 1. Všeobecné ustanovenia

1.Žiacky parlament (ďalej len „ŽP“) je iniciatívny a poradný orgán riaditeľa školy,  ktorý reprezentuje a háji        

   záujmy, potreby a požiadavky žiakov školy.

2.Predkladá vedeniu školy iniciatívne návrhy v záujme zlepšenia a skvalitnenia  podmienok života žiakov školy.

3.Žiacky parlament pôsobí v Základnej škole v Ilave ako aj na území mesta Ilava, svoje aktivity vykonáva na    

   celom území SR.

4.Sídlom parlamentu je Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava (ďalej len naša škola alebo škola).

 

 

                                                     čl. 2. Organizačné ustanovenia

 

1.Žiacky parlament je vytvorený z volených zástupcov všetkých tried piateho až deviateho ročníka, ktorí sa volia

   na jeden rok .   

2.Každá trieda má v ŽP dvoch zástupcov.

3.Členovia ŽP vykonávajú svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a predkladajú návrhy svoje    a svojich spolužiakov.

4.Členstvo v parlamente zaniká:

 • dobrovoľným vzdaním sa členstva,
 • dvojnásobnou absenciou na zasadnutí pléna parlamentu bez udania závažného dôvodu počas jedného funkčného obdobia
 • správaním, ktoré poškodilo dobré  meno parlamentu a závažným porušením školského poriadku (znížena známka zo správania), ak sa na tom uznesie trojštvrtinová väčšina všetkých členov parlamentu,
 • pokiaľ bude člen parlamentu preradený na inú školu.​​​

 

5.Členovia ŽP skladajú sľub:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP,budem čo najlepšie zastupovať

svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením  školy, s pedagogickými pracovníkmi, Radou školy a Radou rodičov

a robiť všetko pre dobré meno  našej  školy.                          Tak sľubujem!

 

6. Žiacky parlament sa schádza pravidelne 1-krát mesačne alebo vtedy, ak o to  požiada ktorýkoľvek člen ŽP alebo riaditeľ školy a jeho zasadnutie zvoláva predseda parlamentu

7. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

8. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov

9.   Spory medzi členmi ŽP rieši vedenie ZŠ

10. Činnosť ŽP metodicky riadi poverený učiteľ, koordinátor

 

11.Z každého zasadnutia sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:

      - menný zoznam prítomných členov a pozvaných hostí 

      - program zasadnutia

      - prerokované problémy

      - návrhy, podnety, pripomienky, sťažnosti

      - záver a uznesenie, opatrenia

      - v prípade hlasovania to musí byť uvedené v zápisnici

 

12.ŽP môže pozvať na svoje zasadnutie ktoréhokoľvek žiaka školy za účelom prerokovania jeho prospechu, dochádzky alebo správania, riešenia iných problémov alebo priestupkov. S pozvaním žiak musí súhlasiť.

 

13.ŽP môže pozvať na svoje rokovanie ktoréhokoľvek pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca školy.

 

 

                 

                                                         Čl.3.Ciele

 

Žiacky parlament

1.spolupracuje

 - s organizáciami pôsobiacimi v oblasti práce s mládežou, kultúrnymi, športovými, vzdelávacími     

    a inými inštitúciami

- s vedením školy a jednotlivými pedagógmi

 -so školou a školským časopisom

 

 -s aktívnymi žiakmi, ktorí nie sú členmi parlamentu

 

2.predkladá

  svoje návrhy vedeniu školy, prípadne inštitúciám s potrebnou právomocou

 

3. informuje žiakov o činnosti školského parlamentu

  - cez školský rozhlas

  -webovú stránku

 

4. rieši

 

 - problémy žiakov,

 - pomáha riešiť problémy spojené s výchovou a vzdelávaním s hodnotovou a zájmovou orientáciou

 

    a sebarealizáciou,

 

   - iné, vychádzajúce z potrieb členov parlamentu a žiakov.

 

Čl.4. Práva a povinnosti člena

 

Členovia parlamentu sú oprávnení:

 1. predkladať na rokovaní svoje návrhy a pripomienky,
 2. voliť, odvolávať a byť volení do funkcií parlamentu,
 3. hlasovať na zasadnutiach parlamentu,
 4. na požiadanie nahliadnuť do dokumentov, súvisiacich s činnosťou parlamentu.

 

Členovia parlamentu sú povinní:

 1. aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach parlamentu,
 2. plniť uznesenia a úlohy, ktoré im boli na zasadnutí uložené,
 3. dodržiavať Stanovy a Rokovací poriadok,
 4. ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí parlamentu koordinátorovi alebo predsedovi najneskôr v deň ďalšieho zasadnutia,
 5. obhajovať práva a záujmy žiakov,
 6. chrániť dobré meno parlamentu a školy.
 7.  

 

Čl. 5 Organizačná štruktúra

 

1.Plénum parlamentu je najvyšším orgánom parlamentu a má schvaľovaciu  právomoc.

 

2. Plénum parlamentu je tvorené zo všetkých členov, ktorými sú:

 

    a) maximálne dvaja žiaci z každej triedy našej školy,

 

    b) čestní členovia.

 

3. Plénum parlamentu je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov parlamentu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Pléna.

 

4. Zasadnutia Pléna sú verejné. Riadne zasadnutia pléna zvoláva koordinátor alebo predseda zvyčajne raz mesačne. Mimoriadne zasadnutia pléna môže zvolať koordinátor a predseda, alebo ak sú o to požiadaní minimálne pätinou členov parlamentu.

 

5. Predsedníctvo žiackeho parlamentu

 a) Predsedníctvo je výkonným orgánom parlamentu. Je tvorené predsedo parlamentu, podpredsedom, tajomníkom      a koordinátorom.

 

 b) Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomný koordinátor, predseda a  podpredseda. Rozhodnutia prijíma       nadpolovičnou väčšinou prítomných členov  Predsedníctva.

 

6.Predseda parlamentu je volený z oficiálne navrhnutých kandidátov nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Ak nebol v prvom kole zvolený žiadny z kandidátov, do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov získaných v prvomkole. Ak kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých členov ani v druhom kole, voľba je neplatná a znova sa navrhnú kandidáti zo všetkých členov. Predsedu odvolávajú členovia, ak o to požiada minimálne pätina všetkých členov, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Pléna parlamentu. Pokiaľ nekandiduje žiadny z riadnych členov, môžu kandidovať aj čestní členovia.

7. Predseda reprezentuje parlament navonok.

8. Podpredsedovia žiackeho parlamentu

     1.Podpredsedovia zastupujú predsedu v prípade jeho neprítomnosti.

     2.Podpredsedovia sú volení a odvolávaní rovnako ako predseda.

9. Koordinátor parlamentu

     1.Koordinátor je osoba poverená napomáhať rozvoju a činnosti parlamentu.

     2.Koordinátor je osoba nad 18 rokov, zvyčajne pedagogický zamestnanec školy.

     3. Koordinátora menuje a odvoláva riaditeľ školy.

 

Čl.6. Hospodárenie

 

1.Žiacky parlament na svoju činnosť využíva priestory ZŠ v Ilave

2. Škola vytvorí podmienky na zabezpečenie činnosti žiackeho parlamentu.

 

Čl.7. Záverečné ustanovenia

 

1.Na prijatie stanov, ako aj na ich zmenu je potrebný súhlas minimálne trojštvrtinovej  väčšiny všetkých členov

    parlamentu.

 

2.Na zlúčenie alebo zánik parlamentu sa vyžaduje súhlas minimálne trojštvrtinovej  väčšiny všetkých členov

   parlamentu.

 

3.Stanovy parlamentu nadobúdajú platnosť dňom, kedy boli prijaté Plénom  parlamentu.

 

 

V Ilave           14.10.2016

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria