Zmeny v prijímacom konaní na stredné školy | Povinná školská dochádzka | Hodnotenie | Zápis na povinnú školskú dochádzku | 231/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 3. júna 2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Zmena: 518/2010 Z.z. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len | Aktualizovaný Školský poriadok pre žiakov | Školský vzdelávací program na šk. rok 2016/2017 | Vnútorný poriadok ŠKD | Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r: 2015/2016 | Dodatok č. 1 k Školskému poriadku pre žiakov | Dodatok č. 2 k Školskému poriadku pre žiakov | Školský vzdelávací program na šk.rok 2017/2018 | Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r: 2016/2017 | Kolektívna zmluva | Smernica č.03/2018 o sťažnostiach | Dodatok č. 3 ku Školskému poriadku pre žiakov | Školský vzdelávací program na šk. rok 2018/2019 | Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018

Dokumenty školy

Zmeny v prijímacom konaní na stredné školy

  KRAJSKÝ  ŠKOLSKÝ  ÚRAD  V  Trenčíne

Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín

_________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vec

Prijímacie skúšky na stredných školách v školskom roku 2012/2013 - usmernenie         

Prijatím zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2013 dochádza k legislatívnym zmenám, ktoré sa týkajú aj prijímacieho konania na prijímacích skúškach na stredných školách v  školskom roku 2012/2013 (žiaci prijímaní pre školský rok 2013/2014).

 

Podľa   Čl. IX bod 26. zákona č. 324/2012  Z. z. sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

 

„Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak“.

 

Znamená to, že bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí žiaci len do prvého ročníka :

- dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole (nižšie stredné odborné vzdelanie),

- najmenej trojročného najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou (stredné odborné vzdelanie)

(viď. § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona).

 

Do prvého ročníka všetkých študijných odborov na všetky stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá) musia žiaci robiť prijímacie skúšky !

 

Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len žiaci v zmysle § 65 ods. 4 školského zákona, ktorý sa nemenil a naďalej platí :

„Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania“.

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 65 293
    +42142/44 64 140
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria