Školská jedáleň

INFORMÁCIE PRE RODIČOV V ŠK. ROKU 2018/19

 

 

PRIHLÁŚKY NA STRAVOVANIE v školskom roku 2018/2019 prijímame osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne každý pracovný deň od 27. augusta do 03. septembra 2018. Prvý stravovací deň je utorok - 4. september 2018. Dieťa, ktoré už v minulosti navštevovalo školskú jedáleň, môžete prihlásiť na stravu aj telefonicky alebo elektronicky. Toto neplatí pre nových stravníkov. Tu je potrebný osobný kontakt. Pri elektronickom spôsobe postupujte nasledovne:

Na mailovú adresu vargovaadriana@azet.sk pošlite údaje:

Meno a priezvisko dieťaťa.

Trieda, ktorú bude navštevovať.

Adresa trvalého bydliska.

Telefonický kontakt na rodičov dieťaťa.

Osobné, telefonické alebo elektronické prihlásenie slúži len na prvotnú evidenciu stravníkov. 

Aby Vaše dieťa dostalo od 4. septembra 2018 obed v školskej jedálni je potrebné, aby ste si najneskôr 03. septembra 2018 vyzdvihli osobne poukážku so zálohovou platbou /šeky/ a túto platbu uskutočnili. Stravníci, ktorí si najneskôr 03. septembra šeky osobne nevyzdvihnú, nebudú môcť byť prihlásení nasledujúci deň na obed a prihlásenie uskutočníme až keď si vyzdvihnú poukážku a prinesú doklad o platbe. Zálohovú platbu za september je potrebné uskutočniť najneskôr 03.septembra 2018. Platbu môžete zrealizovať na pošte alebo prostredníctvom internetbankingu. Doklad o platbe je potrebné doručiť najneskôr 03. septembra 2018 osobne do kancelárie vedúcej školskej jedálne, alebo odovzdať pracovníčkam školskej jedálne, prípadne zaslať elektronicky.  

Všetky potrebné informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 042/4465658 alebo e-mailom: vargovaadriana@azet.sk

Náš tip pre rodičov prvákov: Nenechávajte si prihlásenie dieťaťa na obedy na posledný deň 3. septembra, z dôvodu veľkého počtu čakajúcich rodičov. Deti prihlasujeme priebežne, celý týždeň od 27. augusta, vtedy máme dostatok času aj na poskytnutie podrobných informácií, ktoré potrebujete. Prihlásenie dieťaťa do školského klubu neznamená, že je dieťa prihlásené automaticky na obedy. Poplatky sa platia samostatne za školský klub a samostatne za obedy v jedálni, preto je potrebné dieťa prihlásiť priamo v školskej jedálni, nie v klube. 

 

 

CENY STRAVNÝCH LÍSTKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018/19

Cena stravného lístka za obed pre 1. - 4. ročník je 1, 01 eur

Cena stravného lístka za obed pre 5. - 9. ročník je 1, 09 eur

Cena stravného lístka za obed pre študentov je 1,19 eur

 

Vzhľadom na rast cien potravín si školská jedáleň vyhradzuje právo na úpravu cien aj v priebehu školského roka. 

Stravné sa platí zálohovo mesiac vopred na pošte alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri platbe internetbankingom uvádzajte okrem variabilného symbolu vždy aj meno dieťaťa. Stravné je potrebné uhradiť najneskôr posledný deń v mesiaci, napríklad stravné za mesiac október musí byť uhradené najneskôr 30. septembra  a takisto doklad o platbe je potrebné doručiť najneskôr posledný deń v mesiaci. Inak dieťa nebude môcť byť prihlásené na obed. Šeky so zálohovou platbou dostane Vaše dieťa priamo do triedy /v žiackej knižke alebo v slovníčku/, vždy v termíne okolo 17. - 20. dňa v mesiaci. Pri nerešpektovaní platobnej disciplíny má školská jedáleň právo neposkytnúť obedy. 

 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred do 14,30 hod. osobne, telefonicky na č. 042/4465658, alebo e-mailom na: vargovaadriana@azet.sk. Uprednostňujeme mailovú komunikáciu, kvôli spätnému písomnému potvrdeniu odhlášky. Mailovú odhlášku možno takisto spraviť deň vopred do 14. 30 hod. 

V prípade hromadných odhlášok zo stravy napr. účasť na školskom výlete, účasť na športových súťažiach, je nutné sa odhlásiť min. 2 dni vopred. Informujte sa u triedneho učiteľa, či spravil hromadnú odhlášku detí na školské akcie alebo je potrebné dieťa odhlásiť individuálne. 

Pokiaľ je dieťa choré, obed vám vydáme v prvý deň choroby do obedára. Jedlá do obedára vydávame o 11,30 alebo od 13. 30 do 14. 30 hod. Ostatné dni počas ktorých je dieťa choré, je potrebné dieťa zo stravy z hygienických i prevádzkových dôvodov odhlásiť. 

 

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Nezaplatenie šeku v priebehu školského roka neznamená, že Vaše dieťa automaticky odhlásime zo stravy. Tak, ako sa deti písomne záväzne prihlasujú na stravu, tak je potrebné tiež záväzne odhlásiť dieťa zo stravy a musí to urobiť rodič, nie dieťa. Školská jedáleň si bez záväzného odhlásenie dieťaťa nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási. Nezaplatenie šeku nepredstavuje pre rodiča nárok, že strava nebude dieťaťu účtovaná.

Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.

 

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 65 293
    +42142/44 64 140
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria